Oldal betöltése …

Faktoring szótár

Faktor

A faktoring tevékenységet üzletszerűen végző olyan pénzügyi intézmény, amely vagy aki rendelkezik az ilyen irányú tevékenység folytatásához szükséges valamennyi jogszabály által előírt feltétellel, illetve PSZÁF, MNB engedéllyel. Személye az új Ptk. (2013. évi V. tv.) szerinti Faktornak feleltethető meg, de ebben a terminológiában használatos még az engedményes, jogosult elnevezés is.

Adós (Szállító)

A Faktor azon ügyfele, aki a vevőjének nyújtott szolgáltatásból vagy áruszállításból keletkezett követelését a Faktorra átruházza és a Faktortól pénzügyi szolgáltatást vesz igénybe. Személye az új Ptk. (2013. évi V. tv.) szerinti Adósnak feleltethető meg, de ebben a terminológiában használatos még az engedményező elnevezés is.

Kötelezett (Vevő)

A Faktor ügyfélének áruszállításából, vagy szolgáltatásnyújtásából eredő, halasztott fizetéssel teljesítendő, nem készpénzfizetésen alapuló, kereskedelmi számlába foglalt követelés kötelezettje. Személye az új Ptk. (2013. évi V. tv.) szerinti kötelezettnek feleltethető meg.

Faktoring szolgáltatás

A faktoring a tőke forgási sebességének növelésére alkalmas, olyan összetett pénzügyi szolgáltatási csomag, amely a Faktor alkalmazásában az Ügyfélnek nyújtott finanszírozáson (kölcsönök folyósítása), mint minimális szolgáltatási elemen túlmenően az alábbi tevékenységeket foglalhatja magában:
– kinnlevőségekkel kapcsolatos számlavezetés (könyvelés),
– kinnlevőségek beszedése,
– védelem a kötelezett fizetési késedelme vagy mulasztása esetére.

Engedményezés

Az engedményezés során a követelés jogosultja (engedményező) átruházza kötelezettjével szembeni követelését az új jogosultra (engedményes), melynek következtében az engedményes az engedményező helyébe lép és átszállnak rá a követelést biztosító zálogjogból és kezességből eredő jogok, valamint a kamatkövetelés is.

Követelés

A faktorált számlán vagy szerződésen, bírósági ítéleten alapuló pénzkövetelés összege.

Követelés névértéke

Alapesetben, de nem kizárólagosan a követelés lejáratakor esedékes, az engedményezés okiratában meghatározott, kötelezett által fizetendő pénzösszeg. Meghatározására a követelés összegét esetlegesen módosító (jellemzően csökkentő) tényezők úgy, mint kötelezett általi beszámítás, visszatartás, levonás, visszáruzás, stb. figyelembevételével kerül sor.

Kölcsön

Faktor által az Ügyfél (Adós) részére fizetett, általában a követelés névértékének 80-90 százalékában meghatározott pénzösszeg.

Fedezeti tartalék

A követelés névértékének és az Ügyfélnek fizetett kölcsön különbözete.

Maradvány

A fedezeti tartalékból a kölcsön és járulékai pénzügyi rendezése után fennmaradt, Ügyfelet megillető összeg.

Ügyleti kamat (kamat)

Az Ügyfél által igénybevett kölcsön használatáért fizetendő, szerződésben rögzített mértékű és esedékességű, időarányos pénzösszeg.

Késedelmi kamat

A követelés késedelmes teljesítése esetén fizetendő pénzösszeg, amely a türelmi időszakot követő első naptól a tényleges megtérülés napjáig kerül felszámításra a meg nem térült kölcsön után.

Faktoring díj

A Faktor pénzügyi szolgáltatásával összefüggő kockázatvállalásának ellenértéke.

Türelmi idő

Azt az időtartamot jelenti, amely alatt a kölcsön után a késedelem esetén fizetendő díjak még nem kerülnek alkalmazásra.

Biztosítási díj

Az adott ügylet kapcsán igénybevett hitelbiztosítás díja.

Faktorkeret/Ügyfél-limit

A Faktor által szerződésben meghatározott olyan keretösszeg, mely összegen belül az Ügyfél faktoring szolgáltatás igénybevételére jogosult. A faktorkeret rulírozó jellegű, a folyósításra került kölcsönök terhelik, míg a kötelezett pénzügyi teljesítése újra feltölti azt.

Kötelezett-limit

A Faktor maximális kockázatvállalásának értékhatára az adott kötelezettel szemben.

Egyedi jellegű megvásárlás

A Faktor egyedi elbírálása és szempontrendszere alapján történő követelésvásárlás.

Keret jellegű megvásárlás

Az Ügyfél adott kötelezettel szembeni, egy meghatározott időszak alatt keletkezett számlaköveteléseinek folyamatos megvásárlása.

Beszámítás

A kötelezett a jogosulttal szemben fennálló egynemű és lejárt követelését – ha a jogszabály kivételt nem tesz – a jogosulthoz intézett, vagy a bírósági eljárás során tett nyilatkozattal tartozásába beszámíthatja. A beszámítás erejéig a kötelezettségek megszűnnek.

Visszkereseti jog

A Faktor azon joga, amely alapján a Faktor az adott faktoring jogügylet során Ügyfélnek folyósított kölcsönt, annak valamennyi díját és járulékát – a Követelés visszaengedményezése mellett – az Ügyféltől jogosult visszakövetelni, amennyiben az adott kötelezett esedékességkor nem vagy nem szerződésszerűen teljesít.

Kezesség / Készfizető kezesség

Kezességi szerződéssel a kezes arra vállal kötelezettséget, hogy amennyiben a kötelezett nem teljesít, maga fog helyette a jogosultnak teljesíteni. Készfizető kezesség szerződésben kikötése esetén a kezes nem követelheti, hogy a jogosult a követelést először a kötelezettől hajtsa be.

Zálogjog / zálogjog jogon és követelésen

Zálogjog alapján a jogosult a pénzben meghatározott vagy meghatározható követelésének biztosítására szolgáló zálogtárgyból – törvény eltérő rendelkezése hiányában – más követeléseket megelőző sorrendben kielégítést kereshet, ha a kötelezett nem teljesít. Jogon vagy követelésen az erre irányuló szerződéssel alapítható zálogjog. A zálogjog érvényesítéséhez a jog vagy követelés kötelezettjét a zálogjog alapításáról legkésőbb a zálogtárgyból való kielégítés megnyílásával egyidejűleg értesíteni kell.

Hitelbiztosítéki nyilvántartás (HBNY)

A követelés tulajdonjogának a Faktor általi jogszerű megszerzését igazoló nyilvántartás, amely a Hitelbiztosítéki nyilvántartásról szóló 2013. évi CCXXI. törvény rendelkezései szerint a Faktor eljárása alapján tartalmazza a faktorálás tényét és az Ügyfél személyét.