Oldal betöltése …

Faktoring

A faktoring fogalma

A Faktor az Ügyféllel megkötött szerződések alapján meghatározott kölcsön fizetésére és egyéb faktoring szolgáltatás nyújtására vállal kötelezettséget, amelynek biztosítékaként az Ügyfél részben vagy egészben a Faktorra engedményezi egy vagy több Kötelezettjével (vevőjével) szemben fennálló vagy jövőben keletkező, áruszállításból, vagy szolgáltatásnyújtásból származó, még esedékessé nem vált, 15-120 napos halasztott fizetési határidejű, nem készpénzfizetésen alapuló számlakövetelését vagy számlaköveteléseit.

Mi a lényege?

A Faktor az Ügyfél által biztosítékként rá engedményezett számlakövetelés összegének 80-90 százaléka mértékéig kölcsönt nyújt az Ügyfél részére. A számla esedékességét követően a Kötelezett a Faktorhoz teljesíti a követelés teljes összegét. A befolyt összegből a Faktor beszámítással rendezi a korábban Ügyfél részére folyósított kölcsön és járulékai összegét, majd a fennmaradó összeggel elszámol az Ügyfél felé.

A faktoring szolgáltatás a klasszikus kölcsönnyújtáson túlmutató, az igénybevevő számára plusz szolgáltatásokat és előnyöket jelentő pénzforrás, amely túllépve a banki hitelezés „útvesztőjén” elérhetővé válik számos, korábban a bankok által nem hitelezett (hitelképtelen) vállalkozás számára is. Ez a finanszírozási forma elsősorban a korlátozottabb likvid eszközökkel rendelkező vállalkozásoknak jelent jól használható pénzügyi megoldást, hiszen a megállapodott 30-120 napos fizetési határidő helyett szinte azonnal számlakövetelésük összegének jelentős részéhez jutnak.

Előnyei:

 • nem kell a banki hitelezés bürokráciájához folyamodnia,
 • nincs szükség a hagyományos értelemben vett bankári biztosítékokra,
 • a faktoring igénybevételével jelentősen csökkenek vállalkozása kinnlevőségei,
 • szállítói kötelezettségei kezelhetőbbé válnak,
 • nő az eszközök forgási sebessége,
 • javul a cég likviditása,
 • a bevételek előre tervezhetővé válnak, végre Ön is kalkulálhat a saját pénzével,
 • cégéről egy kedvezőbb kép alakul ki a piacon, hiszen pontos fizetővé tud válni,
 • a pénzbeszedés béklyójától megszabadulva szabad kapacitását újabb piacok, munkák megszerzésére és cégének építésére fordíthatja,
 • a faktorálás révén olyan volumenű szerződéseket is tud kötni, amelyek teljesítése eddig meghaladta volna anyagi lehetőségeit,
 • az egyszeri pozitív vevő-minősítést követően a folyamat rendkívül gyors, nem jelentkeznek bürokratikus akadályok, és szinte azonnal (akár 48 órán belül) árbevételének jelentős részéhez hozzájuthat,
 • vállalkozásának versenyhelyzete javulhat, hiszen vevőinek hosszabb fizetési határidőket lesz képes biztosítani,
 • a Faktor igénybevételével jelentősen javul a vevők fizetési morálja,
 • csökkenő adminisztratív költségek, mivel teljes körű követelés-kezelést végzünk.

Kinek ajánljuk?

Akkor, ha az Ügyfél:

 • halasztott fizetésben (30-120 nap) állapodik meg a nagyobb vevőivel, megrendelőivel,
 • magas a vevő/szállító állománya,
 • kiterjedt és hosszú távú kapcsolatokon nyugvó vevőkörrel rendelkezik,
 • likviditási, illetve cash-flow problémákkal küzd, mérlegének javítását fontosnak tartja,
 • saját pénzügyi mutatóit, fedezetként felajánlható biztosítékait tekintve alkalmatlan banki hitel felvételére, viszont vevője megfelelő hitelképességi minősítéssel rendelkezik,
 • vevőjének fizetési magatartása megnyugtatónak mondható (a számlák lejáratot követően probléma nélkül rendezést nyernek).

Mennyibe kerül?

A faktorálás „ára” alapvetően két költségből tevődik össze. A Faktor szolgáltatásáért és kockázatvállalásáért fizetendő faktoring díjból, valamint a pénz árából, a kamatból.

A faktoring díj felszámítása lehet egyszeri, és lehet periódusonként ismétlődő, mértéke mindkét esetben függ a futamidő nagyságától, az adott ügylet kockázatától, illetve a várható volumentől.

Példaként, egy 30 nap futamidejű és átlagos kockázatú ügylet esetében, a fizetendő számlaérték bruttó összegére vetített 0,60-0,80% faktordíjat számítunk fel.

A kamat mértékét elsősorban a kamatszintek alakulása és a vevő minősítése, fizetőképessége határozza meg. A jelenlegi kamatszintek mellett – átlagos minősítésű vevő esetén – a kamat mértéke évi 3-5%-ot tesz ki a folyósított kölcsön összegére vetítve.

Általánosságban elmondható, hogy a faktorálás ára mindösszesen kb. havi 1-1,2% költséget jelent a fizetendő számlaértékre vetítve.

A faktoring ügymenete

Az Ügyfél igényével felkeresi a Faktort. A kapcsolatfelvétel leggyakrabban az Ügyfél kezdeményezéseként valósul meg, e-mail vagy telefonos érdeklődés, illetve személyes találkozó formájában. Az Ügyfél általános tájékoztatását követően kerül sor az egyedi igények felmérésére. Ennek kapcsán az Ügyfélnek saját magára, illetve a faktorálásba bevonni tervezett vevőire vonatkozóan adatokat kell szolgáltatni. A szükséges adatok körét egyrészről az Ügyfélre és vevőire vonatkozó adatlapok, másrészről az adatlapokkal egyidejűleg megküldendő Ügyfélre vonatkozó dokumentumok szolgáltatják, amelyek a következők lehetnek:

 • az utolsó két év beszámolói,
 • utolsó negyedévi főkönyvi kivonat,
 • 30 napnál nem régebbi közhiteles cégkivonat,
 • aláírási címpéldány(ok),
 • esetleges módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződés,
 • a Közjegyzői Kamara által működtetett Hitelbiztosítéki Nyilvántartásban történt regisztráció igazolása,
 • nyolc napnál nem régebbi nemleges együttes adóigazolás (Kbt. hatálya alá tartozó Ügyfél esetén),
 • a faktorálni kívánt követelés alapjául szolgáló vállalkozói/szállító szerződés.

Az elbírálás az adatlapok, illetve az Ügyfél által megküldött dokumentumok alapján, valamint a társaságunk által használt adatbázisok által nyújtott információk vizsgálatával történik. A munkafázis nagy része tulajdonképpen az Ügyfél és a vevő, valamint a jövőbeni ügyletek minősítésének jegyében zajlik. A folyamatnak ebben a szakaszában munkatársaink a következő legfontosabb kérdésekre keresi a választ:

 • A faktoring szolgáltatás a legjobb finanszírozási forma az Ügyfél számára?
 • A faktorálni tervezett számlakövetelések közbeszerzéshez kötődnek-e?
 • Az Ügyfél adott vállalkozói szerződése harmadik személlyel szemben fennálló kötelezettségek biztosítékát képezi-e?
 • A vevő (kötelezett) hitelképessége megfelelő minőségű?
 • Van-e, illetve milyen a tapasztalat a vevő fizetési szokásaira nézve?
 • Visszáruzás, mennyiségi és minőségi kifogás előfordult-e az elmúlt időszak alatt?
 • Beszámítással élhet-e a vevő?
 • Vannak-e olyan kötbér, teljesítési és szavatossági garancia kötelezettségei az Ügyfélnek adott vevő vonatkozásában, amelyek a követeléssel szemben érvényesíthetőek?
 • Mekkora adminisztrációs teherre lehet számítani?
 • Mekkora a szerződés szerinti fizetési határidő?
 • Mekkora az egyidejű nyitvaszállítás mértéke adott vevővel szemben?
 • Az Ügyfél rendelkezik-e szállítói hitelbiztosítással?
 • Van-e lehetőség hitelbiztosításra?
 • Van-e szükség egyéb fedezetek bevonására?

Az elbírálást a folyamatban az ajánlattétel követi. Az ajánlatban általunk meghatározásra kerül minden olyan lényegi elem és paraméter, amely később – az Ügyfél elfogadását követően – a szerződésekben rögzítésre kerül. Így különösen az adott vevő(k)re vonatkozó limit(ek), a faktorkeret mértéke, a kölcsön számlaköveteléshez viszonyított mértéke, az alkalmazott kondíciók és az esetleges biztosítéki kikötések.

Szerződéskötésre az ajánlat elfogadását követően kerül sor. Az esetek nagy többségében ez az első alkalom, amikor Ügyfelünkkel először személyesen találkozunk, ezért a Pénzmosásról és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről szóló törvény szerinti ügyfél azonosítására és átvilágítására is ekkor kerül sor.

Ügyletek befogadására a szerződéskötést követően kerülhet sor. A folyamatban az Ügyfél rendelkezésünkre bocsátja teljesítése vonatkozásában kiállított számlájának másolatát és annak minden alapbizonylatát, amely lehet teljesítést igazoló jegyzőkönyv, szállítólevél, fuvarlevél, átadás-átvételi jegyzőkönyv, stb. A benyújtott dokumentumokon különböző (alaki, tartalmi, számszaki, aláírási jogosultság, stb.) ellenőrzéseket végzünk el. A sikeres ellenőrzést követően elkészítjük a faktorálás/engedményezés okiratát, amelyet az Ügyfél, mint engedményező, a Faktor, mint engedményes, a vevő pedig, mint Kötelezett írják alá.

A kölcsön folyósítása az Ügyfél részére azt követően történik meg, hogy a valamennyi érintett fél által cégszerűen aláírt engedményezésről szóló okirat társaságunkhoz visszaérkezik és azon az aláírás ellenőrzések rendben megtörténtek. A kölcsön folyósításának fontos kritériuma még, hogy az ügyletben érintett vevőnek – akár a faktor más ügyfele vonatkozásában is – a Faktorral szemben ne legyen lejárt, türelmi időt meghaladó tartozása. A szolgáltatás lényegéhez tartozik még a gyorsaság, így amennyiben minden szükséges feltétel adott, a folyósítás az esetek többségében 24 órán belül megtörténik. Optimális esetben a számla benyújtásától a folyósításig nem telik el több 2-4 munkanapnál.

Elszámolásra és maradvány fizetésére a Kötelezett társaságunk részére történő szerződésszerű teljesítését követően kerül sor, amellyel az ügylet le is zárul.

Jogszabályi háttér

A faktoring az új Polgári Törvénykönyv LVIII. Fejezetében nevesített szerződéstípus.

A nemzetközi faktoring ügyletekre az Ottawában, 1988. május 28-án kelt UNIDROIT Egyezmény vonatkozik, amelyet a magyar jog is törvényileg (1997. évi LXXXV. tv.) szabályai közé iktatott.

A hazai piacon tevékenykedő faktoring cégek törvényes működését a Magyar Nemzeti Bank ellenőrzi. Csak az MNB vagy korábban a PSZÁF által kiadott engedéllyel végezhető ez a tevékenység, a Hitelintézetekről és Pénzügyi Vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (Hpt.) rendelkezései szerint.